ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 69€!
Τηλ.210-2806160

Όροι Διαγωνισμών

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό «TAF x adidas with Get AP Studio Contest»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SNEAKERS MARKET Μ.Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Σωρού αρ. 18-20 με ΑΦΜ 801806831, - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «SNEAKERS MARKET») διοργανώνει τον διαγωνισμό με την ονομασία «TAF x adidas with Get AP Studio Contest» (εφεξής «Διαγωνισμός) μέσω της σελίδας της The Athlete’s Foot Greece στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram και συγκεκριμένα στη σελίδα https://www.instagram.com/theathletesfootgreece/ σε συνεργασία (collaborative post) με τη σελίδα https://www.instagram.com/angelospetrou/ (εφεξής Instagram).

Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 24/10/2023 και η ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 31/10/2023, στις 23:59 μ.μ.

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στη SNEAKERS MARKET, όπως επίσης και οι συγγενείς τους πρώτου & δευτέρου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Οι χρήστες καλούνται να κάνουν follow τον λογαριασμό @theathletesfootgreece και τον λογαριασμό @angelospetrou, like στο contest post και tag 1 ή περισσότερους φίλους, σε σχόλιο κάτω από το post, αναφέροντας το μήνυμα #fulloutmazi. Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν όσες φορές θέλουν.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι τρεις (3) και τα δώρα του διαγωνισμού είναι:

3 unlimited dance passes διάρκειας 30 ημερών, που ισχύουν για τον μήνα Νοέμβριο και 3 adidas προϊόντα από τα διαθέσιμα μοντέλα της συλλογής (1 dance pass και 1 adidas προϊόν για κάθε νικητή) που περιλαμβάνουν: 1 sneaker για τον 1ο νικητή και από 1 ρούχο για τον 2ο & 3ο νικητή (αξίας έως 110 ευρώ), από τα προϊόντα της νέας συλλογής που περιλαμβάνονται στο link: https://www.theathletesfoot.gr/campaigns/adidas-new-collection-fw23/

Στην 1 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών για την ανάδειξη των νικητών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, εξασφαλίζοντας το τυχαίο της επιλογής και την μη δυνατότητα οποιασδήποτε παρέμβασης ανθρωπίνου παράγοντα. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/theathletesfootgreece/ και https://www.instagram.com/angelospetrou/ Το όνομα (username) του θα δημοσιευθεί σε story.

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για την συμμετοχή του στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, είναι αληθή και ακριβή. Η SNEAKERS MARKET δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα δηλωθούν/συμπληρωθούν, και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του συμμετέχοντος. Η SNEAKERS MARKET, δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση και ευθύνη για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων αυτών.

Η συμμετοχή και τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες διαφορετικές από όσα ρητά διατίθενται με την παρούσα στους νικητές.

Για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω επικοινωνίας στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα προσκομίσουν κατά την επικοινωνία τους μέσω μηνυμάτων στην πλατφόρμα Instagram. Στη συνέχεια ο κάθε νικητής καλείται να αποκριθεί επιβεβαιώνοντας την αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους εντός 2 ημερών από την ενημέρωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης. Όποιος νικητής δεν επικοινωνήσει μέχρι και Τετάρτη 311/2023 στις 23:59 χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επί του δώρου και η SNEAKERS MARKET απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου, είτε στην διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Μετά τις 2 ημέρες και εφόσον οι νικητές δεν αποστείλουν τα στοιχεία τους ή υπάρχει αδυναμία εύρεσης κάποιου νικητή, τα δώρα μεταφέρονται στους επόμενους αναπληρωματικούς νικητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν με τον ίδιο ως άνω τρόπο.

Η SNEAKERS MARKET διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου του διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση στη σελίδα https://www.instagram.com/theathletesfootgreece/ κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει το διαγωνισμό.

Η SNEAKERS MARKET διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η SNEAKERS MARKET έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα παρέμβει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να αποβάλλει από το διαγωνισμό όσους προβούν σε οποιαδήποτε παράνομη καταχρηστική ή αντίθετη στα χρηστά ήθη ενέργεια. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

Κάθε συμμετέχων ενημερώνεται με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την SNEAKERS MARKET ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η SNEAKERS MARKET δύναται να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτη εταιρεία (εκτελούσα την επεξεργασία) για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας για λογαριασμό της και σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές της. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα και κάθε συμμετέχων έχει, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την SNEAKERS MARKET ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω, καθόλη την διάρκεια της επεξεργασίας όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα του: (α) να υποβάλει γραπτό αίτημα στην SNEAKERS MARKET για (i) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, (iii) μερική ή ολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής του αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου έχει δοθεί συγκατάθεση και (β) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύννομη.

Τα ως άνω δεδομένα η SNEAKERS MARKET θα διατηρεί για τρεις (3) μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, δεν θα διαβιβάζει σε τρίτους (πλην των ως άνω αποδεκτών) για την εκτέλεση της επεξεργασίας τους και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από αθέμιτη πρόσβαση και επεξεργασία.
Όσον αφορά στον κάθε ένα νικητή του διαγωνισμού, η SNEAKERS MARKET δηλώνει και ο νικητής αποδέχεται ότι η SNEAKERS MARKET ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία του θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την υλοποίηση της παροχής που αποτελεί το δώρο.

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι σε ειδική σελίδα της ιστοσελίδας της The Athlete’s Foot Greece (https://www.theathletesfoot.gr/e-shop/oroi-diagonismon/).

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.